KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. (“Servier”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu:

Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Servier tarafından bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad-soyad, fotoğraf, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, adres, eğitim ve iş deneyiminiz, telefon numarası, e-posta adresi ve bize iletmekte olduğunuz mesajınız veya iş başvurunuz içerisinde bulunabilecek diğer kişisel verileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve bize iletmekte olduğunuz mesajınız içerisinde bulunabilecek sağlık bilgileriniz, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine ilişkin verileriniz, sabıka kaydınız gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz  gibi tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kanun uyarınca, Servier olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için kaydedecek, saklayacak, sınıflandıracak, güncelleyecek ve işleyeceğiz.

Aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde Servier Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi toplayacak, kaydedecek ve işleyecektir. Servier ayrıca aşağıdaki amaçlarla Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi işlerken bunların yanında özel nitelikli olmayan Kişisel Verilerinizi de işlemektedir:

   • Hizmetlerimizin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla Servier ürünlerine ilişkin iletilen advers reaksiyon bildirimleri, medikal bilgi talepleri ve kalite şikayetlerle ilgili aksiyonların alınması ve sorularınızın yanıtlanması için gerekli olması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi,
   • İş başvurularıyla ilgili aksiyonların alınması ve sorularınızın yanıtlanması veya işe alma ve istihdam için gerekli olması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi,
   • Advers reaksiyon bildirimlerinin ve gerekli hallerde kalite şikayetlerinin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi ve bu kapsamda gerekli takip ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
   • İşe alım başvurularının takibinin yapılması,
   • Servier tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve Servier’nin iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi,
   • Genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimi,
   • Yasal ve düzenleyici her türlü gerekliliklerin karşılanması.
   • Hizmetlerimizin doğru ve etkin şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla gönderilen mesajın Şirket içerisindeki ilgili departmana yönlendirilmesi, şirket içerisinde mesajınıza ilişkin gerekli aksiyonların alınması ve ihtiyaç duyulması halinde mesajınızla ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,
   • İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, kişisel verilerinizin Servier tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için değerlendirilmek üzere makul süreyle saklanması, potansiyel iş fırsatları için uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu doğrultuda sizinle iletişime geçilerek söz konusu fırsatlar hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
   • Genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimi,
   • Yasal ve düzenleyici her türlü gerekliliklerin karşılanması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Servier’e ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, tedarikçilerimiz, tedavinizin yürütülmekte olduğu kamu veya özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde,
Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanıza dayanarak,

   • Servier’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere;
   • Servier tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına
   • Servier’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, internet sitemiz aracılığıyla ve bize gönderdiğiniz mesajlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Özel nitelikli kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda

   • Kanun madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, ve/veya
   • Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya
   • Kanun madde 5/2 (d) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya
   • Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle

toplamakta, işlemekte ve yurtiçinde üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu veri işleme ve aktarma faaliyetleri yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar uyarınca yapıldığından bunlar için açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır. Özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (örneğin advers etki/yan etki bildirimlerinizde verdiğiniz sağlık verileri, internet sitesi üzerinden gönderdiğiniz mesajlarda yer alan özel nitelikli kişisel veriler), işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta, işlenmekte ve madde 8 ve 9 uyarınca rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 uyarınca veri ilgilisi sıfatıyla aşağıdaki haklara da sahip bulunmaktasınız:

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
   • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Servier olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

Beybi Giz Kule, Maslak Meydan Sok. No. 1 Kat. 23, 34485, Sarıyer, İstanbul, Türkiye

Tel: (90-212) 329 14 00, Fax: (90-212) 290 20 30

İrtibat: Pelin Kendir Bayhan  Email: kurumsaliliskiler-turkey@servier.com

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

 

Aşağıda yer alan “Rıza Veriyorum” seçeneğini seçmeniz ve bu çevrimiçi başvuruyu göndermeniz ile Servier’nin, kendi rızanızla sağladığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Aydınlatma Metni’nde açık rızanıza ihtiyaç duyulduğu belirtilen durumlarda, Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekil ve amaçlarla kullanabileceğini, işleyebileceğini ve üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarabileceğini kabul edersiniz. Bu koşulları kabul ettiğinizi belirten ilgili "Rıza Veriyorum” butonunu seçmediğiniz takdirde verileriniz Servier’e aktarılmayacak ve Servier, bildiriminizi işleme alamayacaktır. Açık rıza vermeniz halinde, vereceğiniz bu rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda açık rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır. Özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin gerekli hallerde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına rıza veriyorum.


Rıza Veriyorum

 


Rıza Vermiyorum